Zeg JA! tegen
nieuwe avonturen!

Algemene voorwaarden

Definities

Magical Moment, gevestigd te Woerden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 60803266

Opdrachtgever, de reiziger die een opdracht verstrekt aan Magical Moment voor het organiseren van een verrassingsreis.

Derde partij, de partij waar Magical Moment mee samenwerkt om de verrassingsreis compleet te maken, denk aan accommodatieverschaffer/restaurant/activiteiten

Toepasselijkheid

Deze algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Magical Moment en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Magical Moment en opdrachtgever.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Het aanbod

 1. Magical Moment organiseert in opdracht van Opdrachtgever een verrassingsreis met bestemming onbekend en zal de opdracht naar beste kunnen uitvoeren op basis van de aangeleverde informatie door Opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term “definitieve boeking”. Onder reiziger wordt uitsluitend de hoofdboeker verstaan. De opdrachtgever heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst binnen 8 weken voor vertrek wordt gesloten.
 3. Bij de volbrenging van de reisovereenkomst, zal Magical Moment de wettelijke, van toepassing zijnde gegevens en informatie verstrekken. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van informatie omtrend paspoorten/ID’s, visadocumenten en zelf voor aanvang van de vakantie bij deze autoriteiten na te gaan of deze informatie ondertussen niet is aangepast.
 4. De hoofdboeker/reiziger verschaft bij het sluiten van de reisovereenkomst alle benodigde gegevens over hemzelf en de medereizigers welke van belang zijn voor het sluiten en/of uitvoeren van de reisovereenkomst. Hiertoe behoort ten minste een mobiel telefoonnummer en een e-mailadres.
 5. Magical Moment biedt verrassingsreizen aan, dit betekent dat de opdrachtgever niet van tevoren weet waar ze heen gaan en wat ze eventueel gaan doen. Hier kan ook geen uitzondering op worden gemaakt. Op de dag van vertrek zal hier meer informatie over gedeeld worden.
 6. Magical Moment werkt samen met derde partijen om de verrassingsreis zo aangenaam mogelijk te maken.
 7. Bijzonderheden welke belangrijk kunnen zijn voor een juiste en goede uitvoering van de reis dient door de opdrachtgever vermeldt te worden bij Magical Moment. Dit kan informatie zijn omtrend de lichamelijke en/of geestelijke toestand evenals de hoedanigheid van de medereizigers.
 8. De opdrachtgever zou ofwel om medische redenen ofwel om andere redenen het verzoek kunnen doen bij Magical Moment om het vakantieaanbod te wijzigen en/of om te boeken. Magical Moment is hiertoe niet verplicht en, indien er gehoor wordt gegeven aan dit verzoek, is de opdrachtgever verplicht om de hieruit voortvloeiende kosten te vergoeden.

Financiën

 1. Zodra via de website van Magical Moment een opdracht wordt aangeleverd door opdrachtgever, dient opdrachtgever direct vooraf via de website te betalen. Door middel van volledige betaling vooraf, is daarmee de reisovereenkomst definitief en start Magical Moment met de voorbereidingen van de reis.
 2. Alle bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Toeristenbelasting, parkeerkosten, reiskosten, borg en andere kosten van persoonlijke aard zijn niet inbegrepen in de prijs. Deze kosten zijn voor de opdrachtgever.
 3. Indien er rechtstreeks bij Magical Moment geboekt wordt, anders dan via de website, zal Magical Moment zorgdragen voor de factuur en boekingsbevestiging.
 4. Indien de reiziger niet tijdig aan de financiële verplichtingen heeft voldaan, dan is de reiziger van rechtswege in verzuim.
 5. Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de opdrachtgever aangemaand door of namens Magical Moment en wordt hem een termijn gesteld van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Indien betaling dan wederom uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringskosten verrekend.
 6. Magical Moment is niet verantwoordelijk voor eventuele schade. De derde partij zal beslissen als bijvoorbeeld een borg of schade betaald zal moeten worden. Deze kosten zijn volledig voor de opdrachtgever.

Annulering en wijzigingen

 1. De opdrachtgever is verplicht om annuleringen of wijzigingen per mail door te geven aan Magical Moment.
 2. De opdrachtgever kan de reisovereenkomst opzeggen. Dit kan alleen de hoofdboeker doen. Wanneer hij dit doet, dan is hij verplicht om aan Magical Moment de schade te vergoeden die deze ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze bedraagt maximaal de reissom.
 3. Magical Moment raadt de opdrachtgever aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Dit is op eigen kosten van de opdrachtgever. In geval van annulering is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk om de gemaakte kosten te declareren bij de verzekering. Magical Moment is hiervoor niet aansprakelijk en niet verantwoordelijk of de verzekering het als gegrond zal zien.
 4. Magical Moment zal de opdrachtgever zoveel mogelijk tegemoetkomen maar wanneer kosten die gemaakt zijn bij derden, die niet teruggevorderd kunnen worden in rekening brengen bij opdrachtgever. Dit zou het gehele bedrag kunnen zijn, ongeacht het moment van annulering.
 5. Bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst gelden de annuleringskosten van € 35 per persoon. Bij annulering tot 15 dagen voor de dag van aankomst geldt 50% van de kosten. Bij annulering vanaf 15 dagen voor de dag van aankomst zijn de annuleringskosten 100%. Deze kosten en dagen kunnen afwijken van de voorwaarden van de derden partijen.
 6. Als een reis is samengesteld uit diverse onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de dienstverlener.
 7. Indien vanuit Magical Moment 1 of meerdere onderdelen geannuleerd dient te worden is Magical Moment hier niet verantwoordelijk voor. Magical Moment zal dit zo tijdig mogelijk doorgeven aan opdrachtgever en waar mogelijk een alternatief bieden. Indien een alternatief niet mogelijk is, is het aan Magical Moment om het geld terug te storten tenzij er geen sprake is van overmacht.
 8. Onvoorziene omstandigheden ofwel overmacht zijn o.a. natuurrampen, stakingen, faillissementen, ziekte of andere gevallen van overmacht van Magical Moment of derde partijen.
 9. De opdrachtgever kan tot uiterlijk 7 dagen voor vertrek wijzigingen doorgeven aan Magical Moment. Afhankelijk van de wijziging zal Magical Moment een zo passend mogelijk voorstel doen. Indien een wijziging niet mogelijk is en het vervolg daarvan een annulering is, zijn de annuleringskosten van toepassing. Voor een wijziging hanteert Magical Moment €25.00.
 10. Indien er extra kosten verbonden zijn aan een wijziging die door de derde partij gehanteerd wordt, zijn deze kosten voor de Opdrachtgever.

Klachten

 1. Indien opdrachtgever ontevreden is over de uitvoering van de reis door Magical Moment, zal de opdrachtgever dit direct melden bij Magical Moment.
 2. Wanneer een klacht ter plaatse ontstaat dient dit ter plaatse direct gemeld te worden. Opdrachtgever zal dit allereerst moeten melden bij de derde partij en daarna bij Magical Moment. Beiden zullen hiervan tijdig op de hoogte moeten zijn om zo de schade te kunnen beperken tot een minimum.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig melding heeft gemaakt van zijn ontevredenheid, kan het recht op een eventuele vergoeding of andere oplossing komen te vervallen.
 4. Indien de klacht de totstandkoming van een reisovereenkomst betreft, dient deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na kennisname door de opdrachtgever van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij Magical Moment te worden ingediend.

Privacy

 1. Magical Moment geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
 2. In de meeste gevallen is het voor Magical Moment noodzakelijk om de aangeleverde persoonsgegevens te delen met derde partij, waar ik mee samenwerk. Magical Moment heeft geen toestemming van de reiziger nodig om dit met derde partij te mogen delen.
 3. Magical Moment deelt foto- en videomateriaal via de kanalen van Magical Moment. Dit kan de website zijn maar ook bijvoorbeeld Social Media. Indien de opdrachtgever niet wil dat dit gedeeld word zal hij dit tijdig moeten aangeven. Dit is eigen verantwoording van de opdrachtgever. Magical Moment is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele gevolgen.
 4. Gezien het concept van Magical Moment wordt er geacht zo min mogelijk prijs te geven door de opdrachtgever op social media en andere communicatieplatformen. Magical Moment mag opdrachtgever verzoeken het te verwijderen, zeker wanneer het beeld, tekst en geluidsmateriaal betreft van Magical Moment.
Heb je een vraag?